WHY CHANGE THE WORLD OF BRANDING?

Branding is a terrible thing. Branding is a fantastic thing.
After working within this field of branding for more than 15 years, I can see that branding in general rarely is taking on it´s role as potential mind-transformer and heart-opener. Almost never, actually. And that is a shame. On the contrary – traditional branding is infusing the gaps that makes us continue to overuse the resourses of this planet.

Branding är en vidrigt. Branding är fantastiskt! Efter att ha arbetat i detta området i mer än 15 år, så märker jag att varumärkesutveckling generellt sällan använder sin potential som sinnes-utvecklare och hjärt-öppnare. Faktiskt nästan aldrig. Och det är en sådan förlust. Och värre är – traditionellt varumärkesarbete ökar de glapp som får oss att fortsätta att förbruka jordens resurser snabbare än de hinner återskapas.

If there is something our planet needs, it is a revolution in the shift of focus and an grand expansion in the field of attention. Branding can become an key activity in this transformation. That is the reason why I am developing a concept that I call True Branding. With the seminars and workshops of True Branding the work of brand development is placed in the context of creating a sustainable society. Not only for the brand owners or clients, but for everyone and everything being touched by the branding exercise.

Om det finns något som vår planet behöver, så är det en revolution i var vi lägger vårt fokus och en omvälvande expansion av vår uppmärksamhet. Varumärkesutveckling skulle kunna vara en viktig del av denna transformation. Det är därför jag har tagit fram ett varumärkesarbete som jag kallar för True Branding. Med seminarierna och workshops om True Branding så placerar jag varumärkesutveckling i kontexten att skapa ett hållbart samhälle. Inte bara för våra kunder och uppdragsgivare, utan för alla och allt som på något sätt möter varumärkets kommunikation.

If we – the creative developers of brands – do not wake up long enough to step out of the old tracks of traditional branding we are taking the risk to be known as the generation that ended history. Our ship has crashed the shore and we are taking in water. This is not the time to discuss what colours we will use to repaint the sunbathing chairs on deck.

Om vi kommunikatörer inte vaknar upp tillräckligt länge för att kliva ut ur de invanda kommunikationsspåren riskerar vi att gå till historien som generationen som avslutade historien. Vårt skepp har ett krossat skrov och vi tar in vatten. Det inte rätt prioritering att just nu diskutera i vilka kulörer vi ska måla solstolarna på däck.